BergHOFF wzywa do pokoju!
BergHOFF tymczasowo wstrzymuje wszelkie reklamy i zamyka wszystkie swoje sklepy firmowe w Rosji.
Bądźcie bezpieczni i dbajcie o siebie nawzajem.

Mój koszyk

Koszyk

1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Nasza strona internetowa www.berghoffworldwide.com jest własnością i jest zarządzana przez nas, spółkę akcyjną BERGHOFF WORLDWIDE, utworzoną i działającą zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w 3550 Heusden-Zolder, Boterbosstraat 6 bus 1, zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Prawnych w Antwerpii, oddział Hasselt, pod numerem 0453.048.495, numer VAT BE 0453.048.495.

Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej "Warunkami użytkowania" lub "Umową") stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy nami a użytkownikiem (zwanym dalej "użytkownikiem").

Niniejsze Warunki użytkowania regulują korzystanie przez użytkownika z naszej witryny internetowej oraz treści, informacji i usług świadczonych za jej pośrednictwem. Zwalniają one nas i inne właściwe osoby z odpowiedzialności lub ograniczają ich odpowiedzialność oraz zawierają inne ważne postanowienia, z którymi należy się zapoznać.

Możemy, według własnego uznania, zmieniać, uzupełniać lub poprawiać niniejsze Warunki użytkowania w zakresie, w jakim odnoszą się one do przyszłego korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, od czasu do czasu, z dowolnego powodu i bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności wobec użytkownika lub innej odpowiedniej osoby. Użytkownik nie może w żaden sposób zmieniać, uzupełniać ani poprawiać niniejszych Warunków użytkowania.

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, obowiązują Warunki użytkowania w ich aktualnym brzmieniu. W związku z tym podczas korzystania z naszej witryny należy sprawdzić datę obowiązywania niniejszych Warunków użytkowania (która znajduje się w górnej części niniejszych Warunków użytkowania) oraz zapoznać się z wszelkimi zmianami wprowadzonymi od ostatniej wersji.

Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Tobą i wszystkimi osobami, które reprezentujesz (dla celów niniejszej Umowy termin "osoba" obejmuje osoby fizyczne oraz wszelkiego rodzaju podmioty posiadające lub nieposiadające osobowości prawnej) a nami. Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, potwierdzasz swoją akceptację i zgodę oraz akceptację i zgodę wszystkich osób, które reprezentujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, a także oświadczasz i zapewniasz, że jesteś prawnie upoważniony do wyrażenia zgody i zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania w imieniu swoim i wszystkich osób, które reprezentujesz. Jeśli nie zgadzasz się z każdym postanowieniem niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do wyrażenia zgody i zaakceptowania Warunków użytkowania lub w jakikolwiek sposób jesteś niezadowolony z naszej strony internetowej, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Oprócz wszelkich innych praw i środków prawnych przyznanych przez nas na mocy niniejszych Warunków użytkowania lub w inny sposób w związku z nimi, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższymi zasadami, które niniejszym zostają włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania i stanowią ich część, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania:

Użytkownik zgadza się również, że możemy przekazywać mu wszelkie informacje prawne i zawiadomienia drogą elektroniczną, publikując je na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji na naszej stronie internetowej. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, kontaktując się z nami. Jednakże w przypadku wycofania zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną należy zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

2. PRAWA WŁASNOŚCI I KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Nasza witryna internetowa oraz cała zawartość (informacje, teksty, ilustracje, filmy, logo, ikony, oprogramowanie, projekty, aplikacje, arkusze, modele, dane i wszelkie inne treści dostępne na naszej witrynie lub za jej pośrednictwem (zwane dalej "Treścią")) stanowią chronioną prawem autorskim własność naszą i/lub naszych spółek zależnych lub chronioną prawem autorskim własność stron, od których otrzymaliśmy licencję na taką własność. Surowo zabrania się zatrzymywania, kopiowania, rozpowszechniania, publikowania lub wykorzystywania jakiejkolwiek części Treści, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że nasza witryna i jej zawartość stanowią naszą własność i są chronione odpowiednimi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i innymi prawami. Z zastrzeżeniem ograniczonych praw wyraźnie przyznanych w niniejszej Umowie, zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w naszej witrynie i wszelkich innych prawach własności intelektualnej, materiałach lub innych właściwościach będących naszą własnością, licencjonowanych lub kontrolowanych przez nas.

Udzielamy Ci niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencji, odwołalnej licencji na korzystanie z naszej witryny, pod warunkiem, że zobowiązujesz się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych na naszej witrynie lub oprogramowaniu, w całości lub w części. Wszystkie prawa, które nie zostały ci wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy, są przez nas wyraźnie zastrzeżone.

Zgadzasz się korzystać z naszej witryny w sposób odpowiedzialny, w pełni zgodny z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz lokalnym prawem i przepisami.

Użytkownik nie może, na użytek prywatny, umieszczać bezpośredniego łącza do naszej witryny na swojej prywatnej witrynie internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie hipertekstowe łącza do naszej witryny, wykorzystujące technikę framing, in-line lub deep linking są surowo zabronione. W każdym przypadku, każde łącze do naszej strony internetowej, nawet jeśli zostało przez nas autoryzowane, musi zostać usunięte z osobistej strony internetowej użytkownika na nasze zwykłe żądanie.

Przyjmujesz do wiadomości, że techniczne przetwarzanie i obsługa naszej strony internetowej może obejmować (i) transmisje w różnych sieciach; oraz (ii) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych sieci lub urządzeń połączeniowych.

3. STRONA INTERNETOWA OSÓB TRZECICH

Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza do materiałów, zasobów lub witryn internetowych osób trzecich, a osoby trzecie mogą zamieszczać takie hiperłącza. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały znajdujące się na takich stronach lub zasobach lub dostępne za ich pośrednictwem, ani za politykę tych stron i zasobów. Nie należy przyjmować, że popieramy, publikujemy, zezwalamy lub autoryzujemy takie strony internetowe lub materiały. Dlatego należy pamiętać, że takie strony internetowe są obsługiwane na wyłączną odpowiedzialność ich właścicieli, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie prawa i przepisów mających zastosowanie do produktów i usług sprzedawanych na ich stronach internetowych.

4. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYŁĄCZENIE, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODSZKODOWANIE

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej. Z tego powodu poniższe postanowienia mają zastosowanie do korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej.

4.1 Wyłączenie odpowiedzialności

Berghoff Worldwide dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie informacje były dokładne i rzetelne, jednak Berghoff Worldwide nie popiera, nie zatwierdza ani nie certyfikuje takich informacji, ani nie gwarantuje ich dokładności i kompletności. Berghoff Worldwide nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędów rzeczowych.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą się różnić od tych przedstawionych na stronie. Jakość i styl specyfikacji produktu przedstawionej na stronie internetowej może nie odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi produktu, ponieważ Berghoff Worldwide nieustannie wprowadza ulepszenia w produkcji różnych serii produktów. Wszystkie zdjęcia i kolory nie stanowią podstawy do zawierania umów lub udzielania gwarancji.

Korzystanie z naszej strony odbywa się na własne ryzyko. Nasza strona jest dostarczana na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępna", bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym bez ograniczeń oświadczeń, gwarancji lub warunków własności, nienaruszalności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, wydajności, trwałości, dostępności, terminowości, dokładności lub kompletności, które są niniejszym wyłączone przez nas i naszych dostawców w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Nie ma żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków wynikających z przebiegu transakcji, sposobu działania lub zwyczajów handlowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie, skonfigurowanie i utrzymanie całego sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług telefonicznych oraz innego sprzętu i usług niezbędnych do korzystania z naszej witryny.

Internet nie jest bezpiecznym medium, może podlegać przerwom i zakłóceniom oraz nieumyślnym lub umyślnym naruszeniom bezpieczeństwa i prywatności. Na działanie naszej strony internetowej może mieć wpływ wiele czynników pozostających poza naszą kontrolą. Działanie naszej strony internetowej może nie być ciągłe lub nieprzerwane, bezpieczne lub prywatne.

Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, my i nasi dostawcy nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków, że:

  • nasza witryna będzie kompatybilna z Twoim komputerem i powiązanym sprzętem oraz oprogramowaniem;
  • nasza witryna będzie dostępna lub będzie działać bez zakłóceń lub będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy zostaną naprawione;
  • nasza witryna spełni Państwa wymagania;
  • informacje zawarte w naszej witrynie lub pochodzące z naszej witryny będą dokładne, kompletne, zgodne z sekwencją lub aktualne;
  • pewne lub jakiekolwiek rezultaty mogą zostać osiągnięte poprzez korzystanie z naszej strony internetowej;
  • korzystanie z naszej strony internetowej, w tym przeglądanie i pobieranie jakichkolwiek informacji, będzie wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków lub innych destrukcyjnych lub zakłócających elementów; lub
  • korzystanie z naszej witryny nie będzie naruszać praw (w tym praw własności intelektualnej) jakiejkolwiek osoby; a my i nasi dostawcy zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

My i nasi dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę w wyniku jakiegokolwiek niepowodzenia lub odmowy przez nas wykonania, lub za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie przez nas w otrzymaniu, dostępie, przetwarzaniu lub akceptacji, jakiejkolwiek komunikacji wysłanej do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty elektronicznej, lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku awarii, nieprawidłowego działania, przerwy, zmiany, poprawki lub wycofania naszej strony internetowej lub usług poczty elektronicznej.

Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Ciebie w związku z naszą stroną internetową lub zawartymi na niej treściami. Wyraźnie wyrażasz zgodę na to, że korzystanie z naszej witryny, w tym z wszelkich treści, danych lub oprogramowania rozpowszechnianego, pobieranego lub udostępnianego za pośrednictwem naszej witryny, odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Rozumiesz i zgadzasz się, że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody dla swojej firmy, systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich Treści, danych i/lub oprogramowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie kontrolujemy w żadnym stopniu informacji, produktów ani usług oferowanych przez osoby trzecie na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, my i nasze podmioty stowarzyszone nie ponosimy odpowiedzialności i nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, aktualności, kompletności, wiarygodności lub przydatności treści lub produktów rozpowszechnianych lub udostępnianych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszej witryny.

Żadna porada ani informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez Ciebie od nas lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, nie będzie stanowić podstawy do udzielenia jakiejkolwiek gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszej Umowie.

4.2 Wyłączenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo ani my, ani nasi dostawcy i/lub wszyscy nasi lub ich franczyzobiorcy, partnerzy, agenci, dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, dostawcy informacji, dostawcy usług, dostawcy, podwykonawcy, licencjodawcy i licencjobiorcy, ani wszystkie inne powiązane, stowarzyszone lub spowinowacone osoby w żadnym wypadku (chyba że w przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia) nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek straty w użytkowaniu, utratę produkcji, utratę dochodu lub zysków (przewidywanych lub innych), utratę rynków, straty ekonomiczne, specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne straty lub szkody lub odszkodowania przykładowe lub karne, czy to w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności lub na podstawie jakiejkolwiek innej teorii prawa lub słuszności, wynikające z, związane z lub odnoszące się do korzystania z naszej strony internetowej przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę, i niezależnie od jakiegokolwiek zaniedbania lub innej winy lub niewłaściwego postępowania przez nas lub wyżej wymienione osoby i niezależnie od tego, że my lub wyżej wymienione osoby mogły zostać poinformowane o możliwości poniesienia takich strat lub szkód przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę.

4.3 Zwolnienie

Użytkownik niniejszym zwalnia, odpuszcza i na zawsze uwalnia nas i każdego z naszych dostawców oraz wszystkich ich franczyzobiorców, partnerów, agentów, dyrektorów, urzędników, pracowników, dostawców informacji, usługodawców, dostawców, podwykonawców, licencjodawców i licencjobiorców oraz wszystkie inne powiązane osoby od wszelkich praw, roszczeń, skarg, żądań, przyczyn działań, postępowań, odpowiedzialności, zobowiązań, opłat prawnych, kosztów i wydatków o jakimkolwiek charakterze i rodzaju oraz w jakikolwiek sposób wynikających, znanych lub nieznanych, które teraz lub w przyszłości będą istnieć, które wynikają z, odnoszą się do lub są związane z korzystaniem z naszej strony internetowej przez użytkownika.

4.4 Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas i każdego z naszych dostawców oraz wszystkich ich franczyzobiorców, partnerów, agentów, dyrektorów, urzędników, pracowników, dostawców informacji, usług, dostawców, podwykonawców, licencjodawców i licencjobiorców, a także wszystkie inne powiązane, stowarzyszone lub powiązane osoby (zwane dalej łącznie "Stronami Zabezpieczonymi") od i przeciwko wszelkim zobowiązaniom, wydatkom i kosztom, w tym bez ograniczeń uzasadnionym opłatom i wydatkom prawnym, poniesionym przez Strony Zabezpieczone w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem wynikającym z, związanym lub powiązanym z korzystaniem przez Ciebie z naszej witryny lub naruszeniem przez Ciebie niniejszej Umowy.

Użytkownik będzie pomagał i współpracował w pełnym zakresie, jaki może być wymagany przez Strony Zabezpieczone w obronie wszelkich roszczeń lub żądań. Porady i informacje udzielane przez nas i naszych dostawców lub ich odpowiednich przedstawicieli, ustne lub pisemne, nie będą tworzyć żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków, ani też zmieniać lub zmieniać niniejszej Umowy, w tym powyższych postanowień dotyczących zrzeczenia się odpowiedzialności, wyłączenia odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności, zwolnienia i odszkodowania, a Ty nie możesz polegać na takich poradach lub informacjach.

5. WYPOWIEDZENIE NINIEJSZEJ UMOWY I STRONY INTERNETOWEJ

Możemy, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, według własnego uznania, zmienić, zawiesić lub zamknąć, tymczasowo lub na stałe, naszą stronę internetową lub dowolną jej część bez uprzedzenia lub odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby.

Zgadzasz się, że każde zakończenie Twojego dostępu do naszej strony na podstawie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania może nastąpić bez uprzedzenia. Ponadto zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za zakończenie Twojego dostępu do naszej witryny.

Jeśli niniejsza Umowa lub Twoja zgoda na dostęp lub korzystanie z naszej strony internetowej zostanie wypowiedziana przez Ciebie, osobę przez Ciebie reprezentowaną lub przez nas, wówczas: (a) niniejsze Warunki użytkowania oraz wszystkie inne istniejące wówczas umowy pomiędzy nami a jakąkolwiek osobą, którą reprezentujesz, będą nadal obowiązywać i być wiążące dla Ciebie i jakiejkolwiek osoby, którą reprezentujesz, wspólnie i solidarnie, w odniesieniu do Twojego wcześniejszego dostępu do naszej strony internetowej i korzystania z niej, a także wszystkiego, co jest z nią związane, dotyczy lub z niej wynika; oraz (b) możemy nadal wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności, zmienianą od czasu do czasu.

6. SPRAWY RÓŻNE

6.1 Prawo właściwe - rozstrzyganie sporów

Wszelkie kwestie, pytania i spory dotyczące ważności, interpretacji, egzekwowania, wykonania lub rozwiązania niniejszej Umowy podlegają prawu belgijskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, bez uwzględniania jakichkolwiek innych przepisów lub postanowień dotyczących wyboru prawa lub konfliktu praw (belgijskich, zagranicznych lub międzynarodowych), które powodowałyby zastosowanie prawa jurysdykcji innej niż belgijska. Postanowienie to nie ma wpływu na stosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wszystkich innych krajów, które pozostają w pełni skuteczne.

Wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub związane z nią albo z jej naruszeniem będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w miejscu naszej siedziby.

Konsumenci (czyli osoby fizyczne, które nie działają w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej) mogą również składać wszelkie skargi dotyczące naszej działalności online za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Składając tam skargę, konsument wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzygnięcie roszczenia. Konsument przyjmuje do wiadomości, że niniejsze postanowienie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera żadnych zobowiązań z naszej strony do wyrażenia zgody na rozstrzygnięcie roszczenia za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów.

6.2 Język angielski jest językiem obowiązującym

Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim i wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane w tym języku. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie usługi obcojęzyczne świadczone przez nas mają wyłącznie charakter informacyjny, a obowiązkiem Użytkownika jest uzyskanie na własny koszt niezależnej porady prawnej w celu upewnienia się, że rozumie on warunki niniejszej Umowy.

6.3 Nasze relacje

Niniejsza Umowa nie tworzy między stronami żadnych relacji typu zleceniodawca i agent, partnerzy, spółki joint venture, pracodawca i pracownik, powiernik lub podobnych relacji. Nie jesteś upoważniony do składania jakichkolwiek obietnic, gwarancji lub oświadczeń w naszym imieniu, ani do zobowiązywania lub podejmowania prób zobowiązywania nas w jakikolwiek sposób. Klient nie może oświadczać wobec żadnej osoby, że jest naszym przedstawicielem, ani nie może zaniechać wyjaśniania wszelkich nieporozumień dotyczących takiego statusu.

6.4. Cesja

Możemy dowolnie cedować lub przenosić dowolne lub wszystkie prawa i obowiązki opisane w niniejszej Umowie bez Twojej zgody i bez powiadamiania Cię o tym. Klient nie może scedować niniejszej Umowy ani żadnych swoich praw i obowiązków z niej wynikających bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niniejsza Umowa jest wiążąca i przynosi korzyści stronom Umowy oraz ich następcom prawnym i cesjonariuszom.

6.5 Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane lub ustalone przez sąd za niewykonalne lub nieważne: (i) ustalenie to nie wpłynie na ważność pozostałych części, warunków lub postanowień; (ii) niewykonalna lub nieważna część, warunek lub postanowienie nie będą uważane za część niniejszej Umowy; oraz (iii) sąd może zastąpić je innym postanowieniem, które jest zgodne z prawem i wykonalne oraz w możliwie największym stopniu odpowiada intencjom leżącym u podstaw pierwotnego postanowienia. Jeśli taka deklaracja lub ustalenie nie wpłynie w sposób istotny na pozostałą część niniejszej Umowy i będzie ona zdolna do istotnego wykonania, wówczas pozostała część Umowy zostanie wykonana w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

6.6 Upublicznienie

Nie będziesz wydawać ani publikować żadnych materiałów reklamowych (w tym informacji prasowych i materiałów reklamowych lub promocyjnych) ani innych oświadczeń publicznych: (i) odnoszących się do niniejszej Umowy; (ii) wykorzystujących naszą nazwę lub odwołujących się do nas lub naszych usług; lub (iii) sugerujących lub sugerujących jakiekolwiek poparcie przez nas Ciebie i/lub jakichkolwiek usług bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, której możemy odmówić według własnego uznania.

6.7 Całość Umowy

Niniejsza Umowa stanowi kompletne i wyłączne porozumienie pomiędzy stronami dotyczące jej przedmiotu. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze propozycje, porozumienia i wszelkie inne umowy, ustne i pisemne, pomiędzy stronami dotyczące tego przedmiotu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym czasie.

6.8 Zrzeczenie się

Zrzeczenie się lub nieskorzystanie przez nas z jakiegokolwiek prawa przewidzianego w niniejszym dokumencie nie będzie uznawane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego prawa wynikającego z niniejszego dokumentu. Nasze prawa i środki zaradcze określone w niniejszej Umowie mają charakter łączny i stanowią dodatek do wszelkich praw i środków zaradczych, które mogą nam przysługiwać na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, z wyjątkiem wyłącznych środków zaradczych wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie.

6.9 Siła wyższa

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań wynikających z działania siły wyższej, strajków, lokautów, zamieszek, działań wojennych i terrorystycznych, embarga, bojkotów, zmian w przepisach rządowych, epidemii, pożarów, awarii linii komunikacyjnych, awarii zasilania, trzęsień ziemi, innych katastrof lub jakichkolwiek innych przyczyn, w przypadku których niewykonanie zobowiązań jest poza naszą kontrolą i nie zostało przez nas spowodowane.

6.10 Zawiadomienia

O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia, prośby, zatwierdzenia, autoryzacje, zgody, żądania lub inne komunikaty, których przekazanie lub przekazanie jest wymagane lub dozwolone na mocy niniejszej Umowy, będą miały formę pisemną i będą uważane za przekazane najwcześniej w dniu: (i) faktycznego otrzymania, niezależnie od sposobu doręczenia; (ii) czasu przekazania od nas, jeśli zostało wysłane pocztą elektroniczną, zgodnie z datą oznaczoną przez nasze systemy; (iii) w dniu doręczenia następującym po wysyłce, jeśli zostało wysłane pocztą ekspresową (lub podobną lotniczą usługą kurierską następnego dnia); lub (iv) szóstego (6) dnia po wysłaniu pocztą poleconą lub certyfikowaną, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z opłaconą przesyłką pocztową i zaadresowane na ostatni adres podany przez stronę.

6.11 Nagłówki / Interpretacja

Nagłówki opisowe służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na znaczenie ani konstrukcję żadnego z postanowień niniejszej Umowy.