Winkelwagen

Winkelwagen

1. Gebruiksvoorwaarden

Onze website, www.berghoffworldwide.com, is eigendom van en wordt beheerd door ons, de naamloze vennootschap BERGHOFF WORLDWIDE, onderneming naar Belgisch recht, rechtsgeldig opgericht, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Boterbosstraat 6 bus 1, geregistreerd in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0453.048.495, BTW-nummer BE 0453.048.495.

De onderhavige gebruiksvoorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden" of de "Overeenkomst") maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen ons en uzelf (hierna "u" of "uw"),

De onderhavige gebruiksvoorwaarden beheren uw gebruik van onze website en haar inhoud, en de informaties en diensten als verstrekt via onze website. Ze ontheffen ons en de andere relevante personen van elke aansprakelijkheid of beperken hun aansprakelijkheid, en bevatten andere belangrijke bedingen, die u dient te lezen.

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de onderhavige Gebruiksvoorwaarden wijzigen, vervolledigen of verbeteren, voor wat uw toekomstig gebruik betreft van onze website, en dit ten alle tijde, voor welke reden dan ook, en zonder enige voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid ten uwen aanzien, of van elke andere betrokken persoon. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op geen enkele wijze wijzigen, vervolledigen of verbeteren.

Telkens u onze website bezoekt, zullen de Gebruiksvoorwaarden als dan van kracht, uw gebruik beheren. Bijgevolg, dient u bij uw bezoek aan onze website, de datum te checken van de Gebruiksvoorwaarden (die verschijnt bovenaan de Gebruiksvoorwaarden) en alle wijzigingen te raadplegen, als aangebracht bij de laatste versie. .

De onderhavige Overeenkomst wordt gesloten tussen u en al de personen die u vertegenwoordigt (en voor de noden van deze Overeenkomst "persoon", omvat fysische personen en om het even welk type van al dan niet verenigde rechtspersonen) en onszelf. Telkens u onze website bezoekt, verklaart u zich akkoord en stemt u ermee in, voor uzelf en al de personen die u vertegenwoordigt, door deze Gebruikersvoorwaarden gebonden te zijn, zonder beperking noch voorbehoud, en getuigt en waarborgt u dat u de wettelijke macht hebt tot het goedkeuren en aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, voor uzelf en voor alle personen die u vertegenwoordigt. Zo u niet alle bepalingen van de onderhavige Overeenkomst goedkeurt, of u niet gemachtigd bent de Gebruiksvoorwaarden goed te keuren en te aanvaarden, of u op enige wijze ontevreden bent over onze website, dient u onmiddellijk het bezoek aan onze website stop te zetten.

Bovenop alle andere rechten of verhalen die wij u toekennen onder, of anders met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat u de volgende policy's gelezen en goedgekeurd hebt, die hiervan deel uitmaken en waarnaar er verwezen wordt, en die integraal deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden::

U aanvaardt eveneens dat wij alle mededelingen en gerechtelijke adviezen kunnen verstrekken via elektronische weg door ze te publiceren op onze website, of door ze u te mailen naar het adres dat u ons medegedeeld hebt bij uw inschrijving op onze website. U kunt ons contacteren om uw instemming te annuleren voor het ontvangen van mededelingen via elektronische weg. Zo u evenwel uw instemming annuleert om via elektronische weg mededelingen te ontvangen, dient u te stoppen met het bezoeken van onze website..

2. Eigendomsrechten en gebruik van onze website

Onze website, en de gehele inhoud daarvan (informaties, teksten, logo's, icons, computerprogramma's, ontwerpen, toepassingen, bladen, modellen, gegevens en elke andere inhoud beschikbaar op onze website (hierna « Inhoud ») zijn beschermd door onze auteursrechten, en/of deze van onze filialen, of beschermd door de auteursrechten van de partijen die ons deze rechten onder licentie hebben overgedragen. Behoudens uitdrukkelijke toelating in deze Gebruiksvoorwaarden, is het strikt verboden om het geheel of een deel van de inhoud te bewaren, te kopiëren, te verdelen, te publiceren of te gebruiken.

U erkent en aanvaardt dat onze website en de inhoud ervan onze eigendom zijn en beschermd zijn door de wetgeving inzake de intellectuele eigendom, of andere wetten als van kracht. Onder voorbehoud van de uitdrukkelijk toegekende beperkte rechten in de onderhavige Overeenkomst, behouden wij ons alle rechten, titels en belangen voor op onze website, en alle andere rechten van de intellectuele eigendom, van de materialen of andere eigendomsrechten in ons bezit, onder licentie of door ons gecontroleerd.

Wij kennen u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare, niet-afstaanbare en herroepelijke licentie toe, om onze website te gebruiken, op voorwaarde dat u aanvaardt om niet, geheel of deels, de afgeleide werken, gebaseerd op onze website, te wijzigen, huren, verhuren, verkopen, verdelen of te creëren. Alle niet uitdrukkelijk in de onderhavige Overeenkomst erkende rechten, worden uitdrukkelijk voor ons voorbehouden.

U aanvaardt onze website te gebruiken op een volledig verantwoorde wijze, geheel overeenkomstig de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, en volgens uw lokale wetten en reglementeringen.

U mag niet, voor persoonlijk gebruik, een rechtstreekse link plaatsen op uw persoonlijke website naar onze website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating. Elke hyperlink, naar onze website, die gebruikt maakt van een groepsselectie, van online of van deep-linking techniek, is strikt verboden. In ieder geval, dient elke link naar onze website, zelfs wanneer wij die toegestaan hebben, van uw website verwijderd te worden, wanneer wij dat vragen.p>

U bent er zich bewust van dat de technische behandeling en de werking van onze website toelaten om (i) overdrachten te bevatten naar diverse netwerken, en (ii) wijzigingen bevatten om zich te gedragen en aan te passen aan de technische vereisten van de netwerken of de aansluitingsmiddelen..

3. Derde websites

Onze website kan, of derden kunnen, hyperlinks leveren naar de inhoud en de bronnen van derden of naar websites beheerd door derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, de publiciteit, de producten of enige documenten beschikbaar of voortkomend van deze websites of bronnen of voor de politiek van websites of bronnen. Wij zullen niet geacht worden deze websites of deze inhoud goed te keuren, te publiceren of te machtigen. Bijgevolg verwittigen wij er u van dat deze websites beheerd worden onder de uitsluitende aansprakelijkheid van hun respectievelijke eigenaars, die alleen aansprakelijk zijn voor het respecteren van de wetten en de reglementeringen als van toepassing op de producten en de diensten, verkocht op hun websites.

Wij zijn niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansprakelijk voor enige schade of verlies, veroorzaakt of beweerd veroorzaakt te zijn door of met betrekking tot het gebruik of het vertrouwen in deze inhoud, goederen of diensten, beschikbaar op of via deze website of bron.

4. Afwijzing van aansprakelijkheid, aansprakelijkheid, uitsluiting, beperkte aansprakelijkheid, ontheffing en vergoeding

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af aangaande uw gebruik van onze website. Om deze reden zijn de volgende bepalingen van toepassing op uw gebruik van onze website.

4.1 Afwijzing van aansprakelijkheid

U gebruikt onze website op eigen risico. Onze website wordt geleverd "in zijn staat" en "zoals die beschikbaar is gesteld", en zonder enige verklaringen, waarborgen of voorwaarden, van welke aard ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, daar inbegrepen, zonder zich evenwel daartoe te beperken, de verklaringen, de waarborgen of titelvoorwaarden, de niet-namaak, de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor een aangepast gebruik, de prestaties, de duurzaamheid, de beschikbaarheid, de snelheid, de juistheid of de volledigheid, die wijzelf en onze leveranciers allemaal afwijzen, in de mate als door de wet toegestaan.

De handelsconventies, uitvoeringsmodaliteiten of handelspraktijken geven geen aanleiding tot enige verklaring, waarborg of voorwaarde. U bent alleen aansprakelijk voor de aankoop, de configuratie en het onderhoud van alle computermateriaal, computerprogramma's, telefoniediensten en andere uitrustingen en diensten, die nodig zijn om u toe te laten onze website te gebruiken.

Daar het internet geen veilig middel is, kan het voorwerp uitmaken van onderbrekingen, storingen en onvrijwillige of opzettelijke inbreuken op de veiligheid en de vertrouwelijkheid. De werking van onze website kan aangetast worden door vele factoren die aan onze controle ontsnappen. De werking van onze website kan niet continu of ononderbroken, beveiligd of privé zijn..

Zonder de algemeenheid te beperken van hetgeen voorafgaat, doen wij, wijzelf en onze leveranciers, geen enkele verklaring, waarborg of voorwaarde, dat :

  • onze website compatibel zal zijn met uw computer en de daarop aangesloten uitrusting en programma's;
  • onze website beschikbaar zal zijn of werken zonder onderbreking of vrij zal zijn van fouten of dat de fouten zullen rechtgezet worden;
  • onze website aan uw eisen zal beantwoorden;
  • de informaties vervat op onze website of afgeleid van onze website, juist, volledig, sequentieel of actueel zijn;
  • sommige of alle resultaten kunnen worden bekomen dankzij het gebruik van onze website;
  • het gebruik van onze website, daar inbegrepen het browsen en het downloaden van elke informatie vrij zal zijn van virussen, van Trojaanse paarden, van wormen, of van andere vernietigende of verstorende elementen; of
  • het gebruik van onze website niemands rechten zal schenden (daar inbegrepen de rechten van intellectuele eigendom); en wij, wijzelf en onze leveranciers, wijzen elke aansprakelijkheid af voor wat betreft deze vragen, in die mate als toegelaten door de wet.

Wij, wijzelf en onze leveranciers, zullen niet aansprakelijk zijn ten uwen aanzien, of ten aanzien van eender wie, voor het verlies of de schade als geleden door u of om het even wie, ingevolge elke tekortkoming of weigering van onzentwege om daaraan gevolg te geven, of voor elk gebrek of vertraging van onzentwege in de ontvangst, de toegang, de behandeling of de aanvaarding, van elke mededeling als verzonden via onze website of per e-mail, of voor elk verlies of schade als geleden ingevolge fouten in de werking, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of weghalen van onze website of van onze maildiensten.

U stemt ermee in dat wij in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de schade die u geleden hebt met betrekking tot onze website of enige inhoud daarin gepubliceerd. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van onze website, daar inbegrepen de gehele inhoud, de gegevens of de computerprogramma's, verspreid, gedownload of toegankelijk vanaf of via onze website, enkel op uw risico is. U bent er zich bewust van en aanvaardt dat u alleen de aansprakelijkheid draagt voor elke schade aan uw onderneming, aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens voortvloeiend uit het downloaden van de inhoud, van deze gegevens en/of van deze computerprogramma's.

U bent er zich bewust van dat wij in geen enkel geval de informaties, producten of diensten aangeboden door derden, op of via onze website, controleren.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, dragen wij, wijzelf en onze filialen, geen enkele aansprakelijkheid en geven wij geen enkele waarborg aangaande de juistheid, het actueel zijn, de volledigheid, de betrouwbaarheid of het nut van de inhoud of van de producten, verdeeld of ter beschikking gesteld door derden, op onze website.

Geen enkele raadgeving of informatie, mondeling of schriftelijk, die wij rechtstreeks, of via of vanaf onze website verstrekken, maakt enige waarborg uit, die niet uitdrukkelijk vermeld is in de onderhavige Overeenkomst.

4.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid

In de mate als door de wet toegestaan, zullen wij, noch onze leveranciers en/of al onze of hunne respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, beheerders, bestuurders, bedienden, leveranciers van informaties, dienstenverleners, leveranciers, onderaannemers, verstrekkers en nemers van licenties, noch alle andere personen verbonden, geassocieerd of in relatie, in geen enkel geval (behoudens in geval van ernstige nalatigheid of opzettelijke fout) aansprakelijk kunnen zijn ten aanzien van u of van elke andere persoon, voor elk verlies in gebruik, verlies in productie, verlies in inkomsten of winsten (al dan niet voorzien), verlies van markten, economisch verlies, bijzondere, bijbehorend, indirect of consequent verlies of schade of schadevergoeding met een punitief karakter van welke aard ook, contractueel, delictueel, uit nalatigheid, uit absolute aansprakelijkheid of volgens enig om het even welk principe naar recht of billijkheid, voortvloeiend uit, verbonden aan of betrekking hebbend op het gebruik van onze website door u of ieder ander persoon, en onafhankelijk van elke nalatigheid of andere fout of afwijkend gedrag van onzentwege of van de hierboven beoogde personen, en niettegenstaande het feit dat wij, of de hierboven beoogde personen zouden kunnen geïnformeerd geweest zijn over de mogelijkheid van dit verlies of over deze schade, opgelopen door u of door elk ander persoon.

4.3 Ontheffing

Middels deze, stelt u ons vrij, ontheft u ons , alsmede al onze leveranciers en franchisenemers, partners, agenten, beheerders, bestuurders, werknemers, informatieverstrekkers, dienstenverleners, leveranciers, onderaannemers, verstrekkers en houders van licenties, alle andere personen verbonden, geassocieerd of in relatie, voor altijd van alle rechten, aanspraken, klachten, eisen, oorzaken van actie, rechtsprocedures, aansprakelijkheden, verplichtingen, juridische kosten, kosten en uitgaven van welke aard en vorm ook en hoe dan ook ontstaan, het zij bekend of onbekend, die nu of in de toekomst bestaan, die voortkomen uit, verband houden met of gelinkt zijn aan uw gebruik van onze website.

4.4 Vergoeding

U stemt ermee in om ons te vergoeden, te verdedigen en ons, alsmede al onze leveranciers en franchisenemers, partners, agenten, beheerders, bestuurders, werknemers, leveranciers van informaties, dienstenverleners, leveranciers, onderaannemers, verstrekkers en nemers van licenties, alle andere personen verbonden, geassocieerd of in relatie, (hierna collectief « de Vergoede Partijen ») te ontlasten van en voor elke aansprakelijkheid, uitgaven en kosten, daar inbegrepen, zonder deze evenwel te beperken tot de erelonen en de redelijke gerechtskosten, gemaakt door de Vergoede Partijen, met betrekking tot elk geschil of elke vordering, voortvloeiend uit, verbonden met, of met betrekking tot uw gebruik van onze website of uw schending van de onderhavige Overeenkomst..

U helpt en werkt mee, zo redelijk als mogelijk gevraagd door de vergoede Partijen, bij de verdediging tegen elke betwisting of vordering. De raadgevingen en de informaties als door ons en onze leveranciers, of hun respectievelijke vertegenwoordigers verstrekt, of deze mondeling dan wel schriftelijk zijn, geven geen enkele aanleiding tot een verklaring, waarborg of voorwaarde of verandering of wijziging aan de onderhavige Overeenkomst, daar inbegrepen de bepalingen hierboven aangaande het afwijzen van de aansprakelijkheid, de uitsluiting, de beperking van de aansprakelijkheid, de ontheffing en de vergoeding, en u kunt zich in geen enkel geval beroepen op deze raadgevingen of informaties.

5. Verbreking van de onderhavige Overeenkomst en het afsluiten van de website

Wij kunnen, op elk ogenblik en om welke reden dan ook, naar ons eigen goeddunken, tijdelijk of definitief, onze website of een deel daarvan, zonder vooropzeg of aansprakelijkheid ten uwen aanzien of ten aanzien van om het even wie, wijzigen, opschorsen of afsluiten.

U stemt ermee in dat elk afsluiten van uw toegang tot onze website, krachtens de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, kan gebeuren zonder vooropzeg. Daarenboven stemt u ermee in dat wij ten uwen aanzien of ten aanzien van een derde, niet aansprakelijk zullen zijn voor elk afsluiten van uw toegang tot onze website.

Zo de onderhavige Overeenkomst of uw toelating om toegang te hebben tot onze website of om deze te gebruiken, door uzelf, of door een persoon die u vertegenwoordigt, opgezegd wordt, of door ons, blijven : (a) de onderhavige Gebruiksvoorwaarden en alle andere bestaande akkoorden die van kracht zijn tussen ons en eenieder die u vertegenwoordigt, van toepassing en zullen uitvoerbaar zijn voor u, alsmede voor eenieder die u vertegenwoordigt, gezamenlijk en solidair, voor wat betreft uw toegang en het vroegere gebruik van onze website, en al hetgeen daaraan verbonden is, daar betrekking op heeft of daaruit voortvloeit; en (b) kunnen wij verder uw inlichtingen met een persoonlijk karakter blijven gebruiken en verspreiden, overeenkomstig de Privacy Policy tezamen met de opeenvolgende wijzigingen daaraan.

6. Diversen

6.1 Recht als van toepassing - Regeling van geschillen

Alle problemen, vragen en geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de toepassing, de uitvoering of de verbreking van de onderhavige Overeenkomst, worden beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht, zonder gevolg te erkennen aan de keuze of aan het principe van de normconflicten of de gerechtelijke bepalingen (Belgische, vreemde of internationale) waarop het toepassen van de regels van het Belgisch recht aanleiding zou kunnen geven. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het toepassen van de verplichte wettelijke bepalingen in alle andere landen, die volledig van kracht blijven.

Elke controverse of betwisting, voortvloeiend uit of met betrekking tot de onderhavige Overeenkomst of aangaande de schending van deze bepalingen, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van onze zetel.

De verbruikers (zijnde de fysische personen die niet handelen in de uitoefening van hun professionele activiteit) kunnen eveneens klachten neerleggen die zij hebben voor wat betreft onze activiteiten online, via het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Gemeenschap (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Door daar een klacht neer te leggen, stemt de verbruiker in met een minnelijke oplossing van de betwisting. De verbruiker aanvaardt dat deze bepaling enkel informatief is en geen enkele verplichting of verbintenis van onzentwege bevat, om te aanvaarden dat de vordering zou geregeld worden via het platform voor onlinegeschillenbeslechting.

6.2 De Engelse versie geldt als wet

De onderhavige Overeenkomst creëert in geen enkel geval een band van aansteller-aangestelde, van partners, van medeondernemerschap, van werkgever-werknemer, van fiduciaire of enige gelijkaardige band tussen de partijen. U bent niet gemachtigd om enige waarborg te geven, enige belofte te doen, of enige verklaring in onze naam, waarin wij ons niet binden, of om ons te binden of trachten te binden, op welke wijze dan ook. U stelt zich aan niemand voor als zijnde onze agent en neemt alle nodige schikkingen om elke misvatting dienaangaande recht te zetten.

6.3 Onze relatie

De onderhavige Overeenkomst creëert in geen enkel geval een band van aansteller-aangestelde, van partners, van medeondernemerschap, van werkgever-werknemer, van fiduciaire of enige gelijkaardige band tussen de partijen. U bent niet gemachtigd om enige waarborg te geven, enige belofte te doen, of enige verklaring in onze naam, waarin wij ons niet binden, of om ons te binden of trachten te binden, op welke wijze dan ook. U stelt zich aan niemand voor als zijnde onze agent en neemt alle nodige schikkingen om elke misvatting dienaangaande recht te zetten.

6.4 Afstand

Wij kunnen vrij het geheel of een deel van de rechten en de verplichtingen, beschreven in de onderhavige Overeenkomst, zonder uw toestemming en zonder vooropzeg, afstaan of overdragen. U mag in geen enkel geval de onderhavige Overeenkomst of één van uw rechten en verplichtingen volgens dezer, afstaan, zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming. De onderhavige Overeenkomst is uitvoerbaar en is van toepassing ten voordele van de partijen in deze en hun respectievelijke rechtsopvolgers en rechthebbenden.

6.5 Scheidbaarheid

Zo een rechtbank of een rechter, een bepaling van de onderhavige Overeenkomst onuitvoerbaar of nietig verklaart : (i) is de geldigheid van de andere overblijvende delen, voorwaarden of bepalingen geenszins aangetast door deze beslissing; (ii) zullen de ongeldige of onuitvoerbare delen, voorwaarden en bepalingen niet beschouwd worden als deeluitmakend van de onderhavige Overeenkomst; en (iii) kan dergelijke rechtbank of rechter een bepaling vervangen door een bepaling die legaal en uitvoerbaar is, en die zo dicht mogelijk overeenstemt met de intenties die ten grondslag liggen van de oorspronkelijke bepaling. Als de overblijvende delen van de onderhavige Overeenkomst niet wezenlijk beïnvloed worden door dergelijke verklaring of besluit, en nagenoeg kunnen worden uitgevoerd volgens de Overeenkomst, zullen de overblijvende delen worden toegepast voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.p>

6.6 Publiciteit

U zult geen enkele mededeling noch enige publiciteit (daar inbegrepen perscommuniqués, en materiaal voor advertenties en reclame) of enige andere openbare verklaring doen: (i) met betrekking tot de onderhavige Overeenkomst ; (ii) onze naam gebruikend of naar ons of onze diensten verwijzend; of (iii) suggererend of inhoudend wij u en/of uw diensten erkennen, zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord, dat wij naar eigen goeddunken kunnen herroepen.

6.7 Integraliteit van de Overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Het vervangt alle eerdere , mondelinge en schriftelijke, voorstellen, afspraken en alle andere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. We behouden ons het recht om deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen.

6.8 Verzaking

Elke annulering of tekortkoming van onzentwege in het uitoefenen van enig recht in deze voorzien, kan in geen enkel geval beschouwd worden als een verzaking aan enig recht voorzien in deze. Onze rechten en verhalen voorzien in de onderhavige Overeenkomst zijn cumulatief en komen bij al de rechten en verhalen, die wij trouwens naar recht of naar billijkheid hebben, behoudens voor wat betreft de enige en exclusieve verhalen als uitdrukkelijk in deze voorzien.

6.9 Geval van overmacht

Wij wijzen elke aansprakelijkheid van de hand voor de vertragingen of de niet-uitvoering, als gevolg van natuurrampen, stakingen, lock-outs, oproer, oorlogs- en terreurdaden, embargo's, boycotten, wijzigingen in de openbare reglementering, epidemieën, brand, storingen in de communicatielijnen, stroomuitval, aardbevingen, andere rampen of elke andere reden waarbij de niet-uitvoering aan onze controle ontsnapt, en niet aan ons te wijten is.

6.10 Kennisgeving

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gebeurt elke kennisgeving, verzoek, goedkeuring, toelating, instemming, vraag of andere mededeling als vereist of toegelaten krachtens de onderhavige Overeenkomst, schriftelijk en wordt deze geacht te zijn overgemaakt, zo dicht mogelijk bij volgende data : (i) bij de effectieve ontvangst, ongeacht de wijze van levering; (ii) op het ogenblik van ons overmaken zo deze per e-mail overgemaakt wordt, overeenkomstig de datum van afstempeling door onze systemen ; (iii) op de dag van levering, volgend op de verzending, indien verzonden per express (of door gelijkaardige luchtkoerierdiensten die leveren binnen de 24 uur); of (iv) op de zesde (6de) dag na verzending van het aangetekend of gecertificeerd schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het laatste door een partij verstrekte adres.

6.11 Rubrieken / Interpretatie

De beschrijvende rubrieken worden enkel gemakshalve verstrekt en beheren noch beïnvloeden op enige wijze de betekenis of de interpretatie van enige bepaling van de onderhavige Overeenkomst.